ÜYE GİRİŞİ

YENİ ÜYELİK

BENZER HABERLER

12.Sınıf İnşaat Muhasebesi Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Yoklama Sınav Soruları Cevaplı

meb ders oyun

Ana Sayfa » Meslek Dersi Yazılıları » İnşaat Muhasebesi Yazılı Soruları » 12.Sınıf İnşaat Muhasebesi Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Yoklama Sınav Soruları Cevaplı
İnşaat Muhasebesi Yazılı Soruları kategorisinde bulunan bu haber 05 Eylül 2013 tarihinde güncellenmiş ve 234 views bu yazıyı okumuştur.

inşaat muhasebesi yazılı soruları

12 Muhasebe Sınıfı İnşaat Muhasebesi Dersi

I. Dönem 1. Yazılı Sınav Soruları

1.  Özel İnşaatı açıklayınız. (5 puan)

2.  Taahhüt inşaatlarını açıklayınız(5 puan)

3.  Sermaye olarak konulabilecek kıymetlerden 5 tanesini yazınız. (5 puan)

4.  Ana sözleşmesinin hazırlanmasından sonra yapılacak işlemleri maddeler halinde yazınız. (5 puan)

5.  Fiyat belirleme yöntemleri nelerdir hepsini açıklayınız. (15 puan)

6.  İnşaat işletmelerinin tabi oldukları sınıfa göre tutacakları defterleri yazınız(5 puan)

7.  Puantaj defteri nedir puantaj kayıtları ile görevli kişi ne iş yapar. (10 puan)

    

 

8.İnşaat faaliyetlerinin tamamlanmış haline …………………..denir.

 9. Gerçek veya tüzel kişilerin ihtiyaç duydukları yapıyı taahhüt ederek, inşa eden işletmelere ……………………………..denir.

10. Limited şirketler en az………..anonim şirketler ise en az ………ortak ile kurulur.

11.Ticaret ünvanı ile ilgili söylenenlerden hangisi yanlıştır?

A) Ticaret ünvanı kullanma ihtiyari bir durumdur

B) Ticari işler, ticaret ünvanı ile yapılmalıdır

C) Ticaret ünvanı, işletmenin girişinde görülebilecek bir yere asılmalıdır

D) İşletme ile ilgili tüm evraklar ticaret ünvanı ile imzalanmalıdır

 

12. Aşağıdakilerden hangisi sermaye olarak konulabilecekler arasında yer almaz?

A) Para

B) Eleman

C) Ticari işletmeler

D) Alacaklar ve kıymetli evraklar

 

13. Limited şirketlerin idaresi genelde şirket……………….tarafından yapılır.

 

14. Hangisi A.Ş’lerin organları arasında yer almaz?

A) Ortaklar kurulu

B)Genel kurul

C)Denetim kurulu

D)Yönetim kurulu

 

15. Müteahhitlik karnesi …………………………………………………..’nce verilir.

16. Aşağıdakilerden hangisi inşaat işletmelerine özgü defterler arasında yer alır?

A) Yevmiye defteri

B) İşletme defteri

C) Röleve defteri

D) Büyük defter

 

17.  Aşağıdakilerden hangisi Şantiye Günlük Defterine yazılacak hususlar arasında yer almaz?

A) O gün ki hava durumu

B) İnşaat gider ihrazat

C) Çıkan engeller

D) İşçilerin ücretleri

 

18. İnşaat esnasında esas projede olmayan işlerden, toprak altında kalma veya sökülüp atılma gibi ileride görünmeyecek şekilde kapanacak inşa kısımlarının (imalatın) şekil ve boyutlarını gösteren çizim ve sayısal bilgilere ………….. denir.

    19.  İki istihkak (yapılan iş doğrultusunda hazırlanan rapora dayanılarak müteahhide yapılan, ödeme) arasında yapılan üretimi ve çeşitlerini gösteren, söz konusu üretimin ölçüm hesaplarının yapıldığı deftere…………………….denir

   20. Aşağıdakilerden hangisi inşaat işini ihaleye çıkaracak işverenin ihale öncesi yapması gerekenler arasında yer almaz?

A) Projenin hazırlanması

B) Keşif bedelinin belirlenmesi

C) Sözleşme yapılması

D) Teklif alma yönteminin belirlenmesi

 

21. Arazinin boyutları, yapının yerleşimi, çevre (komşu arazi, cadde, sokak, v.s) uzaklığı ve yol kotunun belirtildiği planlara …………………………………….denir.

22. Yapı içerisinde yer alan oda ve çeşitli bölümler ile merdivenler, aydınlanma boşluğu, baca gibi unsurların boyutlarını gösteren plana………………………………..denir.

23. İnşa edilecek yapının tüm cephelerden görünümünü veren  planlara……………………………………………….denir.

24. Elektrik, su, ısıtma, havalandırma, asansör ve soğutma gibi tesisatların resim ve konumlarını gösteren planlara………………………………………..denir.

25. İnşaat ilişkin hazırlanan ilk projeye ne ad verilir?

A) Kesin Proje B) Avan Proje C) Uygulama Projesi D) Statik Proje

 

26. Yapılması düşünülen inşaatın tahmini maliyetine…………………………………….. denir.

27. Aşağıdakilerden hangisi taahhüt sözleşmesine göre müteahhidin sorumlulukları

arasında yer almaz?

A) Şartnamede belirtilen kalitede malzeme kullanmalıdır

B) İnşaat ilişkin projeyi hazırlatmalıdır

C) İnşaat için gerekli alet, araç ve gereçleri tedarik etmelidir.

D) İşverenin sağladığı malzemelerden arta kalanını işverene iade etmelidir.

 

28. Aşağıdakilerden hangisi taahhüt sözleşmesini sona erdiren sebeplerden değildir?

A) İşin, işverence kabulü

B) Zararı tazmin ederek fesih

C) Müteahhidin ölümü veya aczi

D) Müteahhidin 1 hafta süreyle iş yerine uğramaması

 

29. İstihkak ile ilgili söylenenlerden hangisi yanlıştır?

A) Kelime anlamı hak etme, hak sahibi olmaktır

B) Müteahhit tarafından işverene yapılan bir ödemedir.

C) Aksine bir yoksa aylık olarak düzenlenen istihkak raporlarıyla belirlenir.

D) Sözleşmede bir süre yoksa imzadan sonra 30 gün içinde tahakkuk ettirilir

 

30. Bir inşaat işi başladığı yıl içerisinde bitirilemeyecek, inşaat bir sonraki yıla veya yıllara sarkacak ise bu durumda ……………………………söz konusudur.

   31. Gelir Vergisi Kanunu’na göre; birden fazla yıla yaygın inşaat ve onarım işlerinde gelir, ………………………………… elde edilmiş sayılır.

   32 . İnşaat taahhüt işletmelerinin karşılığında fatura keserek tahsil ettikleri istihkaklar,

………………………………………………………………………………………………hesabında izlenir.

 

Sınav 2 ders saatidir.                                                                  

8-32 arası 2 şer puan                                                       

Muhasebe ve Finansman Öğretmeni

Cevaplar

 

1.   Özel İnşaat (Yap-Sat) İnşaatları , kendi nam ve hesaplarına inşaat yapan işletmelerdir. Bu tür işletmeler ya kendi ihtiyaçları olan inşaatları yaparlar, ya da satmak amacıyla yapı inşa ederler.

2.  Taahhüt inşaatları; gerçek ve tüzel kişilerin ihtiyaç duydukları ve belli bir bedel karşılığında bu alanda faaliyet gösteren inşaat işletmelerine yaptırdıkları inşaatlardır.

3.   

·  Para, alacak, kıymetli evrak ve menkul eşyalar,

·  Her nevi gayrimenkullar,

·  Menkul ve gayrimenkul mallardan faydalanma ve kullanma hakları,

·  Ticari işletmeler,

·  Telif hakları, maden ruhsatnameleri gibi iktisadi değerleri olan haklar,

·  İmtiyaz ve ihtira beratları (yeni bir şey bulana icat edene, bulduğu şeyden bir süre sadece kendisinin faydalanması için Devletçe verilen belge) ve alâmetifarika (marka) ruhsatnameleri gibi sınaî haklar.

4.    

·  Kuruluş sermayesinin %0.04’ Rekabet Kurulu Fonu olarak ilgili bankaya yatırılır,

·  Ticaret Sicil Memurluğu’na başvurularak, şirket tescil ettirilir. Ticaret Sicil Memurluğu kuruluş ile ilgili diğer kurumlara (SSK, Vergi dairesi, Bölge Çalışma Müdürlüğü) gerekli bildirgeleri gönderir.

·  Kullanılacak defterler, kullanılmaya başlanmadan önce notere tasdik ettirilir,

·  İlgili mesleki odalara başvurularak, kayıt yaptırılır.

5.   

Birim fiyat yöntemi= Bu yöntemde, inşaat ve onarım işleri için Bayındırlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve ilan edilen birim fiyat listelerine göre yapılan işin bedeli tespit edilir. Bu fiyat listelerinde her işin birim fiyatı ayrı ayrı olarak gösterildiğinden, yapılan işin toplam bedeli yapılan

işlerin birim fiyatları dikkate alınarak hesaplanır.

Maliyet + kar yöntemi= Bu yönteme göre, müteahhidin (taahhüt işletmesinin) yapılacak olan iş ile ilgili yapmış olduğu tüm giderler, işveren tarafından kabul edilir. Bu maliyete önceden kararlaştırılmış oranda bir kar payı verilir.

Götürü bedel yöntemi = Götürü bedel yönteminde, müteahhit (taahhüt işletmesi), işverenin yaptırmayı düşündüğü ve şartnamede özellikleri, vasfı ve niteliği belirtilen inşaat işini, belirleyeceği toplam fiyat üzerinden yapmayı taahhüt eder.

 

6.   İnşaat işletmeleri 1. sınıf tacir konumundaysa;

 Yevmiye Defteri,

 Büyük Defter (defter-i kebir),

 Envanter ve Bilânço Defteri’ni,

2. Sınıf tacir konumundaysa;

 İşletme Defteri tutacaklardır.

 

7.  İnşaatta çalışan işgörenlerin, çalıştıkları gün ve saatleri gösteren, ücret hesaplamalarında ve işin her hangi bir konudaki ayrıntısı hakkında bilgi edinilmesine yardımcı olacak bilgilerin kaydedildiği deftere “Puantaj Defteri” denir.

Puantaj kayıtları ile görevli kişi:

 İnşaatta fiilen çalışanların kimlik bilgilerini,

 Çalışanların çalışma sürelerini,

 Çalışanların yaptıkları işleri,

 İnşaatta çalıştırılan taşıt araçlarını,

 İnşaatta çalıştırılan iş makineleri ve çalıştırma sürelerini düzenli olarak bu deftere kaydeder.

 

8.  Yapı

9.  İnşaat Taahhüt İşletmeleri

10.  2/5

11.   A

12.  B

13.  Müdürleri

14.  A

15.  Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü

16.  C

17.  D

18.  Ataşman

19.  Yeşil Defter

20.  C

21.  Vaziyet Planı

22.  Oda Planı

23.  Görünüş planı

24.  Tesisat planı

25.  B

26.  Keşif Bedeli

27.  B

28.  D

29.  B

30.  Yıllara Yaygın İnşaat

31.  İşin bittiği yıl

32.  350 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hak Ediş Bedelleri

 

İnşaat Muhasebesi Dersi Yazılı Soruları ve Cevapları için >>> TIKLAYINIZ

Meslek Dersi Yazılı Sınav Soruları için >>> TIKLAYINIZ

Paylaş
Aşağıdaki haberlere de bakmanızı tavsiye ederiz.

Sende, Yorum Yaz & Yorum Oku

Bu Yazıya Toplam 0 Yorum Yapılmış

İsminiz

E-Posta Adresiniz

Şehir


2 × 7 =