Demokrasi 1.Dönem 2.Yazılı Test Sınavı 10.Sınıflar

meb ders oyun

Ana Sayfa » Yazılı Sorularımız » Demokrasi Yazılıları » Demokrasi 1.Dönem 2.Yazılı Test Sınavı 10.Sınıflar
Demokrasi Yazılıları kategorisinde bulunan bu haber 28 Eylül 2013 tarihinde güncellenmiş ve 273 views bu yazıyı okumuştur.

demokrasi yazılı soruları

10. SINIF DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI DERSİ

I. DÖNEM II. YAZILI SORULARI

1.  Ülkemizde aşağıdaki organlardan hangisi para basılmasına karar vermeye yetkilidir?

A) Merkez Bankası    

B) bakanlar kurulu

C) TBMM                  

D) cumhurbaşkanı 

E) Maliye Bakanlığı

 

2.  Devletin işlevlerinin uzmanlaşmış farklı organlar tarafından yerine getirilmesi aşağıdakilerden hangisinin bir sonucudur?

A)  Sosyal devletin

B)  Cumhuriyetin tanımının

C)  Kuvvetler ayrılığı ilkesinin

D) Yargı bağımsızlığı ilkesinin

E)  Yargıçlık güvencesinin

 

3.  Demokrasi kavramını ilk kez kim kullanmıştır?

A) Voltaire                 

B) Aristo                          

C) Abraham Lincoln   

D) Montesquieu

E) Heredot

 

4. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A. Demokratik toplumlarda birey, vatandaş olmanın bilinç ve sorumluluğuna sahiptir.

B. Birey, demokrasilerde, vatandaşlık hakkının sadece seçimlerde oy kullanmak olduğunu bilir.

C. Demokratik toplumlarda birey, toplumsal sorunlara karşı duyarlıdır.

D. Demokrasilerde birey, sivil toplum örgütlerinin gerekliliğine inanır.Bunların etkinliklerinde yer alır ve destekler.

E. Demokrasilerde birey, pasif değil aktif vatandaştır.

 

5.      Aşağıdaki özgürlüklerden hangisi  

          Amerika Birleşik Devletleri 

          başkanlarından Roosevelt’in “Dört

          Özgürlük Demeci”nde yer almaz?

A. Söz ve ifade özgürlüğü

B. Vicdan özgürlüğü

C. Yoksulluktan kurtulma özgürlüğü

D. Korkudan kurtulma özgürlüğü

E. Basın özgürlüğü

 

6.  Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A. Birleşmiş Milletler Örgütü 1945 yılında kurulmuştur.

B. Türkiye, Birleşmiş Milletler Örgütünün kurucularından değildir.

C. Birleşmiş Milletler Anlaşması ile insan hakları ve temel özgürlüklerine inanç, saygı ve bağlılık ilan edilmiştir.

D. Birleşmiş Milletlere üye olan devletlerin sayısı günümüzde 189’dur.

E. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi;10 Aralık 1948 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda kabul edilmiştir.

 

7. Aşağıdaki ifadelerden hangisi,1948 İnsan Hakları Evrensel Bildirisi ile ilgili olarak yanlış bir hüküm içermektedir?

A. Hukuksal olarak bağlayıcıdır.

B. 1961 VE 1962 Anayasalarımızın hazırlanışında kaynaklık etmiştir.

C. Ön söz ve otuz maddeden oluşmuştur.

D. Klasik özgürlükler ile sosyal, ekonomik hak ve özgürlüklere yer vermiştir.

E. Birleşmiş Milletler bünyesinde oluşturulan İnsan Hakları Komisyonunca hazırlanmıştır.

 

8. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A. Avrupa Konseyi statüsü 3 Ağustos 1949’da yürürlüğe girmiştir.

B. Avrupa Konseyinin günümüzde 43 üyesi bulunmaktadır.

C. Avrupa Konseyi, demokrasi ve hukukun üstünlüğü ilkelerini gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır.

D. Avrupa Konseyi Statüsü, insan haklarının korumasında etkin bir yaptırım öngörmemiştir.

E. Avrupa Konseyinin organları: Bakanlar Komitesi, Danışma Kurulu ve Sekreterliktir.

 

9Aşağıdakilerden hangisi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin özelliklerinden değildir?

A. Sözleşme, bireyi, uluslararası hukukta hak sahibi yapmıştır.

B. Sözleşmede yer alan haklardan, bir ülkenin sınırları içinde yaşayan yabancılar yararlanamaz.

C. Bireysel başvuru hakkını getirmesi Sözleşmenin yeni ve en önemli özelliğidir.

D. Sözleşme özgürlüğü yok etme özgürlüğünü yasaklamıştır.

E.  Sözleşme, temel haklarla birlikte bunlara ilişkin bazı kısıtlamaları da öngörmüştür.

 

10. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine bireyler her zaman başvuruda bulunabilir.

B. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuru için iç hukuk yollarının tüketilmesi gerekir.

C. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, ulusal mahkemeler üstünde, onların kararlarını bozan ve onların yerine karar alan bir organ değildir.

D. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuru, devlet başvurusu ya da bireysel başvuru biçiminde gerçekleşir.

E. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni yorumlama yetkisi vardır.

 

11.  Avrupa Birliği için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A. Başlangıçta ekonomik amaçları gerçekleştirmek için kurulmuştur.

B. Uluslar üstü bir örgüttür.

C. Üye olmak için serbest piyasa koşullarının yerine getirilmesi yeterlidir.

D. Avrupa Birliğine üyelik için gerekli ölçütler 1993 yılında Kopenhag toplantısıyla somutlaştırılmıştır.

E. Avrupa Birliği Sayıştayı, Avrupa Birliğinin temel organlarındandır.

 

12.  Aşağıdakilerden hangisi,Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatınca oluşturulmuş organlardan değildir.?

A.  İzleme Komitesi 

B.  Kıdemli Memurlar Komitesi

C.  Çekişmeleri Önleme Komitesi

D.  Serbest Seçimler Bürosu

E.  Sekreterlik

     

13.  Aşağıdaki kavramlardan hangisi, sivil toplum örgütü anlamında kullanılamaz?

A.  Üçüncü sektör kuruluşları

B.  Gönüllü kuruluşlar

C.  Devlet dışı kuruluşlar

D.  Hükümet dışı kuruluşlar

E.  Ulusal kuruluşlar

 

14.   Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A.  Sivil toplum örgütlerinin ortak özelliği, kazanç gütme amacının olmamasıdır.

B.  Sivil toplum örgütleri, ulusal veya uluslararası olabilir.

C.  Ülkemizde sivil toplum örgütleri, dernek statüsü altında etkinlik göstermektedir.

D.  Sivil toplum örgütlerinin faaliyetleri çeşitli alanlara yayılmıştır.

E.  Sokak Çocuklarını Koruma Derneği, ülkemizdeki sivil toplum örgütlerinden biridir.

 

15.  Aşağıdakilerden hangisi,uluslar arası bir sivil toplum örgütü değildir?

A.  Uluslar Arası Af Örgütü

B.  Sınır Tanımayan Doktorlar

C.  Noterler Birliği

D.  Uluslar Arası Hukukçular Komisyonu

E.  İnsan Hakları İçin Uluslar Arası Birlik

 

16.  Atatürk inkılabının temelinde hangi düşünce bulunmaktadır?

A.  Milliyetçilik

B.  Tek tip toplum yaratmak

C.  Irk esasına dayalı toplum yaratmak

D.  Din kurallarını esas alarak yeni bir hukuk düzeni oluşturmak

E.  Bilim ve akla değer vererek Türk ulusunu gelecekte çağdaş,huzurlu ve mutlu bir toplum durumuna getirmek

 

17.  Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A.  Atatürk inkılabını Türk ulusu direnç göstermeksizin kabul etmiştir.

B.  Akılcılık gerçeğin aranıp bulunması ve uygulanmasında aklın üstün tutulmasıdır.

C.  Batılılaşma ve çağdaşlaşma, Atatürk inkılabının amaçlarındandır.

D.  Türk inkılabının temeli bilimsellik ve akılcılıktır.

E.  Batı medeniyetinin temelinde yer alan hümanizm Türk Devleti’nin kabul ettiği değerlerden değildir.

 

18.  Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A.  Atatürk’ün cumhuriyetçiliği, demokrasi ve insan haklarına dayanır.

B.  Devletçilik sadece devlet eliyle kalkınma anlamına gelir.

C.  İnkılapçılık belirli bir andaki toplumun gereksinmelerinin gerçekleştirilmesidir.

D.  Laiklik aynı dine inananların din ve vicdan özgürlüğünün sağlanması ve güvence altına alınmasıdır.

E.  Atatürk’ün anlayışına göre halk ve millet kavramları arasında eş değerlik söz konusu olmaz.

 

19.  Aşağıdakilerden hangisi Atatürkçülüğün bütünleyici ilkelerinden biridir?

A. Devletçilik      

B.  Ulusal birlik

C. Halkçılık          

D. Devrimcilik

E. Milliyetçilik

 

20.  Ulusal sınırlar içinde yaşayan, toplumun birlik ve beraberliğini,ülkenin bütünlüğünü savunan ve bu amaçla kader birliği içinde olan herkesi Türk sayan görüş,Atatürkçülüğün hangi ilkesi ile ifade edilir?

A. Milliyetçilik    

B. Halkçılık

C. Devrimcilik      

C. Laiklik

E. Çağdaşlaşma

 

Not: Her sorunun doğru cevabı 5 puandır.

Cevaplarınızı kutucuklara yazınız.

                                                Başarılar  

Demokrasi Dersi Yazılı Sınavları için >>> TIKLAYINIZ

Yazılı Sınav Soruları için >>> TIKLAYINIZ

Paylaş
Aşağıdaki haberlere de bakmanızı tavsiye ederiz.

Sende, Yorum Yaz & Yorum Oku

Bu Yazıya Toplam 0 Yorum Yapılmış

İsminiz

E-Posta Adresiniz

Şehir


1 × 4 =