Demokrasi ve İnsan Hakları 2.Dönem Ortak Test Sorusu ve Cevapları

meb ders oyun

Ana Sayfa » Yazılı Sorularımız » Demokrasi Yazılıları » Demokrasi ve İnsan Hakları 2.Dönem Ortak Test Sorusu ve Cevapları
Demokrasi Yazılıları kategorisinde bulunan bu haber 31 Aralık 2012 tarihinde güncellenmiş ve 1 views bu yazıyı okumuştur.

DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI DERSİ 2.DÖNEM ORTAK SINAV SORULARI

demokrasi yazılı soruları

1.Aşağıdakilerden hangisi Manga Cart Libertatum’da (Büyük Özgürlük Fermanı’nda) yer alan ilkelerden biri değildir?

A.) 1215 yılında İngiltere’de imzalanmıştır.
B.) İlk defa hükümdarın yetkilerine karşı, soylular birtakım haklar talep etmiştir.
C.) Kişi özgürlüklerini korumada yargısal bir güvence getirememiştir.
D.) Kral ve onun adına devlet işlerini gören memurların etkinliklerini bir denetime bağlanmıştır.
E.) Batıda kişi hak ve özgürlüklerini sınırlı da olsa düzenleyen belgedir.


2. Aşağıdakilerden hangisi İngiltere’de hak ve özgürlükler ile ilgili bildirilerden biri değildir?
A.) Haklar Dilekçesi (Petition of Rights)
B.) Habeas Corput Act
C.) Haklar Bildirisi (Bill of Rights)
D.) Act of Settlement
E.) Bağımsızlık Bildirisi


3.Kölelikle ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A.) Kölelik, en önemli insan hakları ihlallerinden biridir.
B.) Kölelik, 19. yüzyılın ikinci yarısına kadar devam etmiştir.
C.) 1838 yılında kölelik, İngiltere’de kaldırılmıştır.
D.) Uluslar arası anlaşmalarda köle ticaretini ve köleliği yasaklayan hükümler
Bulunmamaktadır.
E.) Kölelik 1865 yılında Amerika’da kaldırılmıştır.


4 .Aşağıdaki özgürlüklerden hangisi Amerika Birleşik Devletleri başkanlarından
Roosevelt’in ‘‘Dört Özgürlük Demeci’’nde yer almaz?

A.) söz ve ifade özgürlüğü
B.) vicdan özgürlüğü
C.) yoksulluktan kurtulma özgürlüğü
D.) korkudan kurtulma özgürlüğü
E.) basın özgürlüğü


5. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A.) Birleşmiş Milletler Örgütü 1945 yılında kurulmuştur.
B.) Türkiye, Birleşmiş Örgütünün kurucularından değildir.
C.) Birleşmiş Milletler Anlaşması ile insan hakları ve temel özgürlüklerini inanç, saygı
ve bağlılık ilan etmiştir.
D.) Birleşmiş Milletlere üye devletlerin sayısı günümüzde 189’dur
E.) İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi; 10 Aralık 1948 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda kabul edilmiştir.


6. Aşağıdaki ifadelerden hangisi, 1948 İnsan Hakları Evrensel Bildirisi ile ilgili olarak yanlış bir hüküm içermektedir?
A.) Hukuksal olarak bağlayıcıdır.
B.) 1961 ve 1982 Anayasalarımızın hazırlanışında kaynaklık etmiştir.
C.) Önsöz ve otuz maddeden oluşmuştur.
D.) Klasik özgürlükler ile sosyal, ekonomik hak ve özgürlüklere yer verilmiştir.
E.) Birleşmiş Milletler bünyesinde oluşturulan İnsan Hakları Komisyonunca hazırlanmıştır


7. Kişisel ve Siyasal Haklara İlişkin Uluslar Arası Sözleşme için yanlış olan yargı aşağıdakilerden hangisidir?
A.) İmzalandıktan sonra on yıllık bir gecikmeyle yürürlüğe girmiştir.
B.) Sözleşmenin öngördüğü haklara işlerlik kazandırmak için İnsan Hakları Komitesi
kurulmuştur.
C.) Sözleşmede yer alan hükümler, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde yer alan
Hükümlerden daha geneldir.
D.) Türkiye, bu sözleşmeyi 14 Ağustos 2000 tarihinde imzalanmıştır.
E.) Sözleşmenin ilk halinde isteğe bağlı bireysel başvuru öngörülmüştür.


8. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A.) Avrupa Konseyi statüsü 3 Ağustos 1949’da yürürlüğe girmiştir.
B.) Avrupa Konseyinin günümüzde 43 üyesi bulunmaktadır.
C.) Avrupa Konseyi, demokrasi ve hukukun üstünlüğü ilkelerini gerçekleştirmeyi
Amaçlamaktadır
D.) Avrupa Konseyi Statüsü, insan haklarının korunmasında etkin bir yaptırım
Öngörmemiştir
E.) Avrupa Konseyinin organları; Bakanlar Komitesi, Danışma Kurulu Ve Sekreterliktir.


9. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin özelliklerinden değildir?
A.) Sözleşme, bireyi, uluslar arası hukukta hak sahibi yapmıştır.
B.) Sözleşme’de yer alan haklardan, bir ülkenin sınırları içinde yaşayan yabancılar
yararlanamaz.
C.) Bireysel başvuru hakkını getirmesi Sözleşme’nin yeni ve en önemli özelliğidir.
D.) Sözleşme, özgürlüğü yok etme özgürlüğünü yasaklamıştır.
E.) Sözleşme, temel haklarla birlikte bunlara ilişkin bazı kısıtlamaları da öngörmüştür.


10. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A.) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine bireyler her zaman başvuruda bulunabilir.
B.) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuru için hukuk yollarının tüketilmesi gerekir.
C.) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, ulusal mahkemeler üstünde, onların kararlarını
bozan ve onların yerine karar alan bir organ değildir.
D.) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuru, devlet başvurusu ya da bireysel başvuru
biçiminde gerçekleşir.
E.) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni yorumlama
yetkisi vardır.


11. Avrupa Birliği İçin aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A.) Başlangıçta ekonomik amaçları gerçekleştirmek için kurulmuştur.
B.) Uluslar üstü bir örgüttür.
C.) Üye olmak için serbest piyasa koşullarının yerine getirilmesi yeterlidir.
D.) Avrupa Birliğine üyelik için gerekli ölçüler 1993 yılında Kopenhag toplantısıyla
somutlaştırılmıştır.
E.) Avrupa Birliği Sayıştayı, Avrupa Birliğinin temel organlarındandır.


12. Aşağıdakilerden hangisi, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatınca oluşturulmuş organlardan değildir?
A.) İzleme Komitesi
B.) Kıdemli Memurlar Komitesi
C.) Çekişmeleri Önleme Merkezi
D.) Serbest Seçimler Bürosu
E.) Sekreterlik


13. Aşağıdaki kavramlardan hangisi, sivil toplum örgütü anlamında kullanılmaz?
A.) üçüncü sektör kuruluşları
B.) gönüllü kuruluşlar
C.) devlet dışı kuruluşlar
D.) hükümet dışı kuruluşlar
E.) ulusal kuruluşlar


14. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A.) Sivil toplum örgütlerinin ortak özelliği, kazanç gütme amacının olmamasıdır.
B.) Sivil toplum örgütleri, ulusal ve uluslar arası olabilir.
C.) Ülkemizde sivil toplum örgütleri, dernek statüsü altında etkinlik göstermektedir.
D.) Sivil toplum örgütlerinin faaliyetleri çeşitli alanlara yayılmıştır.
E.) Sokak Çocuklarını Koruma Derneği, ülkemizdeki sivil toplum örgütlerinden biridir.


15. Aşağıdakilerden hangisi, uluslar arası bir sivil toplum örgütü değildir?
A.) Uluslar Arası Af Örgütü
B.) Sınır Tanımayan Doktorlar
C.) Noterler Birliği
D.) Uluslar Arası Hukukçular Komisyonu
E.) İnsan Hakları İçin Uluslar Arası Birlik


16-Atatürk İnkılabının temelinde hangi düşünce bulunmaktadır?
A.) milliyetçilik
B.) tek tip toplum yaratmak
C.) ırk esasına dayalı toplum yaratmak
D.) din kurallarını esas alarak yeni bir hukuk düzeni oluşturmak
E.) bilim ve akla değer vererek Türk ulusunu gelecekte çağdaş, huzurlu ve mutlu bir
toplum durumuna getirmek


17-Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A.) Atatürk inkılâbını Türk ulusu direnç göstermeksizin kabul etmiştir?
B.) Akılcılık, gerçeğin aranıp bulunması ve uygulanmasında aklın üstü tutulmasıdır.
C.) Batılaşma ve çağdaşlaşma, Atatürk inkılâbının amaçlarındandır.
D.) Türk inkılâbının temeli bilimsellik ve akılcılıktır.
E.) Batı medeniyetinin temelinde yer alan hümanizm Türk Devleti’nin kabul ettiği
değerlerdendir.


18- Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A.) Atatürk’ün cumhuriyetçiliği, demokrasi ve insan haklarına dayanır
B.) Devletçilik, sadece devlet eliyle kalkınma anlamına gelir.
C.) Laiklik, aynı dine inanların din ve vicdan özgürlüğünün sağlanması ve güvence altına
alınmasıdır.
D.) Laiklik, aynı mezhebe inananların din ve vicdan özgürlüğünün sağlanması ve güvence
altına alınmasıdır.
E.) Atatürk’ün anlayışına göre halk ve millet kavramları arasında eş değerlik söz konusu olmaz.


19. Aşağıdakilerden hangisi, Atatürkçülüğün bütünleyici ilkelerden biridir?
A.) devletçilik
B.) ulusal birlik ve beraberlik
C.) halkçılık
D.) devrimcilik
E.) milliyetçilik


20. Egemenlik kavramı için aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?
A.) Yeni Türk devleti ulus egemenliği esasına dayanır.
B.) Egemenliğin içteki görünüşü ulusun kendi kendini yönetmesi ve yöneticilerini serbest İradesiyle belirlemesidir.
C.) Egemenliğin dış görünüşü devletin uluslar arası toplumda eşit, özgür ve bağımsız
yaşamasıdır.
D.) Ulusal egemenlik, manda rejimini kabulünün engelleyen bir ilke değildir.
E.) Egemenlik, Anayasa’mıza göre kayıtsız, şartsız Türk milletine aittir.


21. Ulusal sınırları içinde yaşayan, toplumun, birlik ve beraberliğini, ülkenin bütünlüğünü savunan ve bu amaçla kader birliği içinde olan herkesi Türk sayan görüş, Atatürkçülüğün hangi ilkesi ile ifade edilir?
A.) milliyetçilik
B.) halkçılık
C.) devrimcilik
D.) laiklik
E.) çağdaşlaşma
22. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk İnkılabının özelliklerinden biri değildir?
a)bilimsellik
b)çağdaşlık
c)akılcılık
d)gelenekçilik

23. Bir ülkede çağın ihtiyaçlarına cevap veremez durumda kalmış olan kurum ve kuralları zorla, kökten ve ani bir değişikliğe tabi tutarak yerine yenilerinin getirilmesine ne denir?
a)reform
b)devrim
c)gelişme
d)bilimsellik

24. Ülkedeki insanların hukuk önünde eşit olması, kişilere asaletlerine unvan ve servetlerine göre ayrıcalıklı davranılmaması daha çok Atatürk'ün hangi ilkesiyle ilgilidir?
a)Milliyetçilik
b)Cumhuriyetçilik
c)Devletçilik
d)Halkçılık

25. Bir ülkede çağın gerisinde kalmış kurumların tamamen ortadan kaldırılmadan iyileştirilmesine ne ad verilir?
a)reform
b)devrim
c)gelişme
d)bilimsellik

26. Atatürk ilkelerinden İnkılapçılık daha çok aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
a)laikliğin korunması
b)halk egemenliğinin sağlanması
c)ekonomik kalkınmanın devlet öncülüğünde gerçekleştirilmesi
d)çağın gereklerine uygun bir toplumsal yapının oluşturulması


27.Amasya Genelgesinde "Halkın bağımsızlığını, gene halkın azim ve kararı kurtaracaktır." ifadesinin yer alması aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştirileceği konusunda bir işaret sayılır?
a)halk egemenliğine dayalı bir cumhuriyet kurulacağı
b)hilafetin kaldırılacağı
c)ekonomik faaliyetlerin devlet tekelinde yürütüleceği
d)kurtuluş mücadelesinin bir devletin himayesinde yürütüleceği

28. Soyadı kanununun çıkartılarak lakap ve unvanların kullanılmasının yasaklanması Atatürk'ün hangi ilkesiyle daha çok ilgilidir?
a)Devletçilik
b)Cumhuriyetçilik
c)Halkçılık
d)Milliyetçilik

29. "Devletin dini İslamdır." ibaresinin 1924 Anayasası'ndan çıkartılması aşağıdakilerden hangisini sağlamak amacıyla yapılmıştır?
a)din özgürlüğünü ortadan kaldırmak
b)laik devlet anlayışını güçlendirmek
c)üniter devlet yapısını güçlendirmek
d)ibadet özgürlüğünü kaldırmak


30. Atatürk İlkeleri, devletin nitelikleri olarak Anayasamıza hangi tarihte eklenmiştir?
a)1921
b)1924
c)1937
d)1961

CEVAP ANAHTARI
1-C 6-A 11-C 16-E 21-A 26-D
2-E 7-C 12-A 17-E 22-D 27-A
3-D 8-D 13-E 18-A 23-B 28-C
4-E 9-B 14-C 19-B 24-D 29-B
5-B 10-A 15-C 20-D 25-A 30-C

 

Demokrasi Dersi Yazılı Sınavları için >>> TIKLAYINIZ

Yazılı Sınav Soruları için >>> TIKLAYINIZ

Paylaş
Aşağıdaki haberlere de bakmanızı tavsiye ederiz.

Sende, Yorum Yaz & Yorum Oku

Bu Yazıya Toplam 0 Yorum Yapılmış

İsminiz

E-Posta Adresiniz

Şehir


× 9 = 81