ÜYE GİRİŞİ

YENİ ÜYELİK

BENZER HABERLER

Tarih Ders Kitabı Cevapları Sayfa 39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55

meb ders oyun

Ana Sayfa » Öğretmen » Ders Kitap Cevapları » Tarih Ders Kitabı Cevapları Sayfa 39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55
Ders Kitap Cevapları kategorisinde bulunan bu haber 18 Kasım 2013 tarihinde güncellenmiş ve 1.080 views bu yazıyı okumuştur.

ders kitabı cevapları

2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı 10.Sınıf Tarih

Ders Kitabı Cevapları Sayfa 39 İle 55 Arası

Tarih ders kitabı Meb yayınları tarafından 2013-2014 eğitim öğretim yılında okutulan ortaöğretim 10.sınıf tarih ders kitabı cevaplarını paylaşmaya devam etmekteyiz. Lise 2 tarih dersi kitap cevaplarıyla ilgili bu yazımızda sayfa 39 ile 55 arasındaki bütün soruların cevaplarını bulabilirsiniz.

10.Sınıf Tarih ders kitabında bulunan etkinlik cevaplarını, ünite sonu değerlendirme testlerini, tarih kitabı değerlendirme sorularının cevaplarını görüntüleyebilirsiniz. 

Sayfa 40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55 cevaplarını aşağıdan görüntüleyebilirsiniz.

 

Sayfa 39, 40, 41, 42


1) “İstanbul’un içinde Türk sarığını görmek, külahını görmekten daha iyidir” sözünü açıklayınız

cevap:
Osmanlı devletinin kuruluş dönemlerinden itibaren izlediği hoşgörü politikası ile aldığı topraklardaki halka tanıdığı din ve vicdan hürriyetinden dolayı bu söz söylenmiştir

2)İstanbul’un kuşatmasında Osmanlı gemilerinin Haliç’ten indirilmesinin İstanbul’un fethine katkısı neler olabilir?

cevap:
Karadan kuşatma devam etse başarısızlıkla da sonuçlanabilirdi. Ama haliçten indirilen gemiler ise Bizansların moralini büyük bir ölçüde bozdu ve fethin gidişatı değişti

3)Papa, İstanbul’ un fethi üzerine dediği “Asıl fethi şimdi gerçekleşti” sözüyle ne ifade etmek istemiştir?

cevap:
Fatih’in İstanbul halkına verdiği özgürlükleri duyup papa , Osmanlı devletinin esas zaferi şimdi kazandığını itiraf etmiştir

4)İstanbul’ un fethinin siyasi, kültürel, ve ekonomik sonuçlarının günümüz Avrupa’sına etkilerini değerlendiriniz.

cevap :
Büyük bir çarpıda etkisi ve gelişim içinde olduğunu görüyoruz

5)İstanbul’un nüfus yapısının çeşitliliğinden yola çıkarak Osmanlı Devleti’nin İstanbul’ da uyguladığı yönetim hakkında neler söylenebilir?

cevap:
Osmanlıların hoşgörüye dayalı yönetim anlayışı altındaki İstanbul İstanbul, sadece müslümanlar için değil aynı zamanda Avrupa’da baskıya uğrayan Yahudi ve Hristiyanlar için de çekim merkezi haline gelmiştir

6) Otlukbeli Savaşı’nın kazanılmasının Osmanlı Devleti açısından önemi nedir?

cevap:
Otlukbeli Savası nın kazanılmasıyla Doğu Anadolu’nun güvenliği sağlanmış oldu.

7) Osmanlı Devleti’nin Venedik’e ayrıcalıklar vermesinin nedenleri nelerdir?

cevap:
Osmanlı devletinde ticari hareketliliği sağlanması açısından önemlidir. Ayrıca Venedik in Haçlı Birliği’nden koparılması amaçlanmıştır

8)Kırım’ın Osmanlı Devleti’ne bağlanmasının yararları neler olabilir?

cevap:

Karadeniz bir Türk gölü haline geldi
* İpek Yolu’nun Karadeniz in kuzeyine giden kolu denetim altına alındı
* Kırım’ın alınmasıyla Lehistan üzerine doğudan yapılacak seferlerde üs kazanıldı

 

Sayfa 44 tablo ;

Anadolu Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetler ;
Karamanogulları’nın alınması

Anadolu siyasi ise ;
Otlukbeli savası

Balkanlardaki faaliyetler ;
Sırbistan’ın fethi ,Eflak’ın fethi , Arnavutluk seferi , Bosna’nın fethi

Karadeniz’in hakimiyeti için yapılan fetihler ;
Amasra’nın fethi , Sinop ve Trabzon’un fethi ve kırımın fethi

Akdeniz hakimiyeti için yapılan fetihler ;
Mora’nın Fethi, Taşoz, Limni, Midilli’nin Fethi, Eğriboz ve Kefalonya Adalarının Fethi

 

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 45 Cevabı,

 

Soru : Osmanlı Devletinin Sınırlarının Genişlemesi Devlet Yönetimini Nasıl Etkilemiş Olabilir?

 Sınırların genişlemesi sonucunda yönetim yönünden eyaletler oluşturuldu.

 Osmanlı ülkesi idari bakımdan EYALETLERE, eyaletler SANCAKLARA, Sancaklar KAZALARA, kazalar da TIMARLI NAHİYELERİNE ayrılmıştı.

Soru : Topkapı Sarayının Osmanlı Devleti yönetimindeki yeri ve önemi

Fatih Sultan Mehmet tarafından 1478’de yaptırılan Topkapı Sarayı, Sultan Abdülmecid’in Dolmabahçe Sarayı’nı yaptırmasına kadar yaklaşık 380 sene Devletin idare merkezi ve Osmanlı sultanlarının resmi ikametgahı olmuştur.

 Saray olarak kullanıldığı devirlerdeki fonksiyonları, tarihteki diğer saraylara göre oldukça değişiktir. Burası imparatorluğun tek sahibi Sultanın resmi ikametgâhı olmakla beraber, resmi devlet işlerinin merkezi, bakanlar kurulunun toplandığı, devlet hazinesi, darphanesi ve arşivlerinin bulunduğu yerdi. İmparatorluğun en yüksek öğrenim kurumu, Sultanın ve devletin üniversitesi de sarayda bulunurdu. Osmanlı Türk İmparatorluğunun kalbi, beyni ve her anlamdaki tek merkezi burasıydı. Kuruluşundan epey sonra da sultanların özel haremleri de bu saraya yerleştirilmişti. Osmanlı Türk İmparatorluğu Türklerin tarihte kurduğu 16 bağımsız devletten en uzun ömürlü ve en geniş topraklara sahip olanıdır. Osmanlı Devleti dünyayı yaklaşık 380 yıl Topkapı Sarayından yönetmişlerdir.

 Sarayda Sultanın özel avlusunda bulunan okulda eğitimini tamamlayan yetenekli memurlar, geniş imparatorluğun yönetimi ve örgütlenmesinde büyük bir sadakatla başarı göstermişlerdir.

 

Sayfa 46

Soru : Osmanlı Devletinde Yönetimin Farklı Sınıflar Arasında Bölünmesinin Devlet Yönetimde faydaları nelerdir?

 Osmanlı Devleti’nde kamu hizmetlerini yürüten personel; mülkiye, kalemiye, ilmiye ve seyfiye olmak üzere dört sınıfa ayrılmıştır. Bunlardan mülkiye ve kalemiye daha çok idarî işleri yürütmüştür. .

 Osmanlı Devletinde yönetim farklı sınıflar arasında bölündüğü için yönetimin gücü arttı, ülke daha kolay yönetildi. Osmanlı cihan devleti hâline geldi. Altı asırdan fazla ayakta kaldı

 

Soru: Seyfiye, İlmiye Kalemiye Günümüz devlet yapılanmasında hangi kurum ve kuruluşlarla benzerlik gösterir.

seyfiye=Adalet ve İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Denizcilik Müsteşarlığı, Dış işleri Bakanlığı

ilmiye= Adalet ve Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı

kalemiye=Maliye Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı

 

MEB 10 Sınıf Tarih Kitabı Sayfa 48 Cevapları

 

Yeniçeri Ağası

1-istabulun güvenliğinden sorumluydu

 2-Yeniçeri Ocağı ile Acemi Ocağı işlerinden sorumludur.

 3-Esnafı denetler

 4-Başkentin güvenliği ile sarayın koruması da görevleri arasındadır

 

Kazasker

 1-Divandaki davalara bakardı. Kadı kararlarını bozma-değiştirme-yeni kararlar oluşturabilirdi

 2- Kadı atamaları yapardı

3- Müderris atamaları yapardı

4-Din görevlisi atamaları yapardı

 

Kaptanıderya

 1- ”deniz eyaletleri” diye adlandırılan eyaletleri yönetirdi

 2-Denizcilikle bütün atamaları yapardı

3-Hüküm yazma ve tuğra çekme yetkisi vardır

 4- Haliç ve çevresinin güvenliğinden de sorumluydu

 

Veziriazam

 Divân-ı Hümayuna başkanlık eden sadrazamın görev ve yetkileri arasında; yasaları uygulamak, kamu düzenini ve ülke düzenini sağlamak, atama yapmak, görevden almak, terfileri düzenlemek, sürgün ve idamları uygulamak, galebe divanını toplamak, yabancı elçileri kabul etmek, yabancı devletlere gönderilecek nota ve mektupların içeriğini belirlemek, savaş sırasında padişahla birlikte sefere çıkmak, padişahın katılmadığı seferlerde orduya serda-ı ekremlik etmek gibi işler vardır. Bütün bu yetkilerini temsilen padişahın mühr-ü hümayununu (tuğra) taşır.

 

Nişancı

1-Tapu kadastro kayıtlarını tutardı

2-Emrindeki kalemlerle yazışmalar düzenlerdi

 3-Pâdişâh adına yazılacak fermanlara, beratlara, nâmelere, hükümdârın imzâsı demek olan tuğrayı çekmekle görevlidir

 4- yabancı devletlerle olan ilişkilerden, yazışmalardan ve belgelerin tercümesinden sorumluydu.

 

Defterdar

 1-Anadolu ve Rumeli olmak üzere iki defterdar vardı.

2-Mukataha adı verilen vergi birimleri ile maden ve tuzla türü işletmelerin elde ettiği gelirleri merkeze transfer etmek ve bunun muhasebesini yapmakla görevliydiler

 3-Devlet hazînesini pâdişâha vekâleten idâre eder

 4-Dış hazîne ve mâliye kayıtlarının açılıp kapanması defterdârın eliyle yapılırdı.

 

Şeyhülislam

1-Kendisine sorulan dînî meseleler ve sualleri fetva ile çözüme kavuşturdu

 2-Fetva verirdi. Bu fetvalar kanun niteliği taşırlardı.

3-Bütün kadıları, müftîleri ve müderrisleri yönetirdi.

 4- Harp ve sulhe karar verilebilmesi için şeyhülislamın tasdîki gerekirdi.

 

İstanbulda özel bir yönetim uygulanmasının nedenleri nelerdir?

İstanbul’un başkent olması

 

10.Sınıf Tarih Kitabı Sayfa 49 Cevapları

 

Soru : Sancak Beyinin Görevleri Nelerdir

Asli Görevleri

 1-Sancağındaki tımarlı sipahileri ve zeamet sahiplerini komuta eder.

 2-Kendine bağlı askerler ve sancak sınırları içinde bulunan tımarlı sipahilerle emredilen seferlere katılır.

İdari Görevleri

 1-Halkın rahat ve huzur içinde yaşaması için sancağın düzenini, emniyetini sağlamak ve bununla ilgili gerekli tedbirleri almak.

 2-Sancak merkezi olan şehrin asayişini temin etmek ve adaletin uygulanmasını gözetmek

 3-Sancaktaki düzenin teminatı olan şeri ve örfi hukuka aykırı durumları önlemek hususunda kadı ile birlikte hareket etmek.

Soru : Sancak Beyinin Yönetimde Kadı ile Birlikte Hareket Etmesinin Nedenleri Neler Olabilir?

Divanda alınan kararların dine uygunluğunu tespit etmek…

Soru :Metne göre Beylerbeyinin Görevleri Nelerdir?

1-Kendi oluşturduğu divanda askeri meseleleri görüşmek

 2-Bölgesinde güvenliği sağlamak

 3-Tımarların düzenli işlemesi için gerekli tedbirleri almak.

 4-Kendi bölgelerindeki sancak beyleriyle tımarlı sipahileri alarak emredilen yerde orduya katılmak.

Soru : Metne göre hangi beylerbeyi rütbe olarak daha üstündür ?

 Rumeli Beylerbeyi

 Aşağıda, günümüz idari yapısındaki devlet görevlileri verilmiştir. Karşılarına Osmanlı Devlet teşkilatlanmasında görevli olan memurları yazınız?

Kaymakam: kadı

Jandarma: subaşı

Hakim: kadı

Muhtar: köy kethüdası

 

10.Sınıf Tarih Kitabı Sayfa 50 Cevapları

Sayfa 50

Soru . Eyaletlerin bölümlere ayrılmasında belirleyici özellik neler olabilir?

 Eyaletler kendi içinde bölümlere ayrılmasında belirleyici özellik vergi düzenidir.

Soru : Kuruluş dönemi askeri birlikler ve yükseliş dönemi karşılaştırıldığında Osmanlı ordusunda görülen değişiminin nedenleri neler olabilir ?

 Sınırların genişlemesi, eldeki birliklerin yetersiz olması, çağın getirdiği zorunluluklar.

 

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 51 Cevabı, 

 

Sayfa 51

Soru : Silahların Savaştaki Etkileri Hakkında Neler Söylenebilir?

Silah kavramının başlangıcı insanlık tarihi kadar eskiye gider. İlk insanların silahlarını taşlar ve ağaç parçaları oluşturmuşken, bugün ateşli, kimyasal, biyolojik, nükleer ve elektronik silahlar insanlık tarihinin bu periyodunda yerlerini almışlardır. Zamana bağlı olarak, savaş alanlarında silahların etkinliği giderek artmıştır. Silah teknolojilerindeki gelişmeler, savaşların taktik ve stratejik olarak planlarını, icrasını ve sonuçlarını etkilemiştir. Barutun, tüfeğin, tankın, hava gücünün, kitle imha silahlarının ve uzayın kullanılması; savaşlarda dönüşüme ve paradigma kaymasına neden olmuştur .Gelecekte ülkelerin karşılıklı bütün kaynaklarını seferber ettiği savaşlar yerine; yüksek teknoloji ürünü silah sistemleriyle donanmış küçük grupların silahlı mücadelesi şeklinde, kısa süreli taktik başarılara dayalı ve daha çok silahlı örgütlerin taraf haline geldiği, uzun süreli silahlı mücadelelerin yaşanacağı değerlendirilmektedir.

 

Soru : Ateşli silahların etkin biçimde kullanıldığı 15. ve 16. yüzyıl Osmanlı Savaş Teknolojisinin, devlet sınırlarının genişlemesine etkisi ne olmuştur?

Fetihleri kolaylaştırmış ve böylece ülkenin sınırlarının genişlemesine olumlu etkisi olmuştur, ülke sınırları genişlemiştir.

 
10.Sınıf Dersleri Kitap Cevaplarına Ulaşmak İçin>>> TIKLAYINIZ.

Tablo

1-) sefer sırasında masraflar için hazinenin gözden geçirilmesi

 defterdar

 2-)sefer için fetva çıkarılması

 şeyhülislam

 3-)sefere çıkmadan askerlerin su ihtiyacının karşılanması

sakalar

 4-)savaş meydanına topların getirilmesi ve kullanımı

topçular ve top arabacıları

5-)gerekli görüldüğünde ek asker temin edilmesi

 yardımcı kuvvetler

 6-)kale duvarlarının tahrip edilmesi

 lağımcılar

 7-)havan topu ihtiyacının karşılanması ve kullanımı

humbaracılar

 8-)savaş sırasında padişahın korunması…

 

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 53 Cevabı

 

Lonca teşkilatının mesleki eğitim alanındaki fonksiyonu hakkında neler söylenebilir?

Osmanlıda meslek eğitimi, XIX. yüzyıla kadar Loncaların sorumluluğunda çıraklık sistemiyle yürütülmüştü. Lonca teşkilatı mesleki eğitim vererek, ülke içerisindeki sanat ve ticaret erbabını yetiştirirdi. Enderun mektebinin Osmanlı devletinde kamu eğitimi açısından önemi hakkında neler söylenebilir?

Enderun Mektebi Osmanlı Devleti’ne ve sarayına asker ve sivil bürokrat yetiştirmesi için kurulan “özel” bir eğitim kurumudur. Enderun Mektebi dünyanın ilk ‘kamu yönetimi okulu’ olarak nitelendirilebilir. Enderun’da imparatorluğun geniş ve genişleyen topraklarındaki elit potansiyelini tespit ve eğitme işi ile bunların devlet hizmetinde kullanılmak üzere yetiştirilmeleri esastı. Saray Enderun’a, Enderun da memlekete hükmederdi. İmparatorluk, siyasî idealini dikkatle seçtiği talebelere bu kurum içinde aşılardı.

 

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 54  Cevabı

 

Haremde sıkı bir eğitim verilmesinin temel nedeni nedir ?

 Haremde padişahın eşleri,çocukları ve cariyeleri yaşardı.

Haremde sıkı bir eğitimden geçen cariyeler padişaha ve ailesine hizmet eder, padişah, beyler, valiler, komutanlar vezirler gibi üst düzey yöneticilerle evlenirlerdi. Ayrıca cariyeler güzellik ve zekalarına göre usta, kalfa, ikbal, kadın efendi ve valide sultan payelerini alarak en yüksek mevkilere çıkabilirlerdi.

 

Busbecg ‘in Anlatımına Göre Osmanlı Ordusunun Üstün Özellikleri

 1-Kuvvetli bir devletin bütün kaynaklarının mevcut olması

2-Eğitim ve savaş tecrübesinin olması

3-Savaş görmüş askerlerin zafer alışkanlığı, güçlüklere tahammül kabiliyeti, birlik içinde, düzenli disiplinli, ciddi, kanaatkar olmaları

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 55 Cevabı

Sahn-ı Seman, Fatih Sultan Mehmet‎’in İstanbul’u fethinden sonra kurduğu eğitim kurumları arasında en üst düzeyde eğitim veren yüksek öğrenim kurumudur .Sahn-i Seman İstanbul’un ilk Türk yükseköğretim kurumudur. Sahn-ı Seman medreseleri Fatih Külliyesi içindeki en yüksek düzeyli medresedir. İlahiyat ve islam hukuku fakülteleri demekti. Sahnı seman medreselerinin yapılmasından sonra Osmanlı Medreseleri buna göre şekillendiği için önemlidir. Bu medreselerle birlikte süreye dayalı eğitim, ders geçme sistemine dayalı eğitime dönüştürülmüştür.

 

Tarih kitabı-Sayfa 55-Tablo

 

 SORU: Aşağıdaki tabloda Osmanlı Devleti’nde eğitim veren bazı kurumlar verilmiştir. Bu kurumların hangi alanda eğitim verdiklerini yazınız.

 

 LONCA TEŞKİLATI=Mesleki Alanda

 ENDERUN MEKTEBİ=Yönetim Alanında

 HUMBARAHANE=Askeri Alanda

 DARÜTTIP MEDRESELERİ=Tıp Alanında

Paylaş
Aşağıdaki haberlere de bakmanızı tavsiye ederiz.

Sende, Yorum Yaz & Yorum Oku

Bu Yazıya Toplam 0 Yorum Yapılmış

İsminiz

E-Posta Adresiniz

Şehir


6 × = 30

İlgili Terimler : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,