Ticari ve Mali Matematik Konu Anlatımı ve Test Soruları

meb ders oyun

Ana Sayfa » Muhasebe » Ticari ve Mali Matematik Konu Anlatımı ve Test Soruları
Muhasebe kategorisinde bulunan bu haber 03 Kasım 2012 tarihinde güncellenmiş ve 1 views bu yazıyı okumuştur.

Ticari ve Mali Matematik Konu Anlatımı ve Test Soruları

Faiz Nedir

Faiz, başkalarına ait sermayenin kullanımı için ödenen bedeldir.

Faiz, paranın zaman değeridir.

Nominal Faiz ve Reel Faiz

Nominal faiz, piyasada uygulanan cari faiz oranıdır.

Reel faiz, enflasyondan arındırılmış faiz oranıdır. Reel faiz, aşağıdaki şekilde bulunabilir:

 

Veya, kısaca;

Reel Faiz = Nominal Faiz Oranı – Enflasyon Oranı’dır

 

Basit Faiz

Basit faiz, ana paraya ödenen faizin, ana paraya ilave edilmeden hesaplanan faizdir.

Basit faiz şöyle hesaplanmaktadır:

I = P*i*n

I = Basit faiz tutarı

P = Ana para tutarı

i = Yıllık faiz oranı

n = Vade

 

Örnek: Bir yatırımcı, basit faiz hesabıyla, 10.000.000 TL’yi bankaya yıllık %50 faizle yatırdığında, yıl sonunda ne kadar faiz alır?

P = 10.000.000 TL

i = %50

n = 1 yıl

I = ?

I = P*i*n

I = 10.000.000 TL * 0.50*1 yıl

I = 5.000.000 TL faiz tutarıdır.

 

Basit İskonto

 

İskonto kavramıyla özellikle işletmeler arasında yapılan vadeli alışverişlerde karşılaşılmaktadır. Kredili alışverişlerde borçlu, alacaklıya belirli bir tarihte, alacaklıya ya da onun bildireceği kimseye, belirli miktardaki bir parayı ödeyeceğini gösteren bir belge verir. Bu belgeye "ticari senet" ya da "bono" denir. Senedi elinde bulunduran, senedin vade tarihinde senet bedelini alabileceği gibi vade öncesinde de senedi bir finansal kuruma iskonto ettirebilir.

 

Senedin Kırdırılması: Senedin paraya dönüştürülmesi ya da iskonto ettirilmesidir. İskonto tutarı, senedin peşin değeri ya da vadeli değeri üzerinden hesaplanabilmektedir.

İskonto tutarı senedin peşin değeri üzerinden hesaplanıyorsa buna iç iskonto yöntemi, vadeli değeri üzerinden hesaplanıyorsa dış iskonto yöntemi denir. 

 

Basit İç İskonto 

İç iskontoya göre iskonto edilmiş değeri, diğer bir ifadeyle peşin değeri hesaplamada kullanılacak formül şu şekilde elde edilir:

 

Peşin değer "P", vadeli değer "S" sembolüyle gösterilirse;

S = P + I Ş P = S – I

P = S – (P x i x n) olur. Eşitlikte düzenleme yapıldığında;

 

P + (P x i x n) = S

 

P (1 + i x n) = S

 

veya S = P x ( 1 + i x n ) formülü ile de bulunur.

 

İç iskonto tutarı = Vadeli değer – Peşin değer

 

Görüldüğü üzere senedin vadeli değeri "S", senedin peşin değeri "P", senedin yıl cinsinden vadesi "n", senedin kırdırılmasında kullanılacak iskonto oranı da "i" sembolüyle gösterilmiştir. Ortaya çıkan formül basit faizde şimdiki değer formülü ile aynıdır.

 

Örnek: Bir işletme paraya olan ihtiyacı nedeniyle, elindeki vadesine 3 ay kalmış 750 milyon TL vade değerli senedi bir bankaya kırdırmak istemektedir. Bankanın uyguladığı iskonto oranı % 55 olduğuna göre senedin peşin değeri ne olacaktır?

 

S = 750 Milyon TL

n = 3 ay = 3/12 yıl

i = %55

P =?

S = P (1 + i x n)

750.000.000 = P (1 + 0,55 x )

 

P = 750.000.000 / 1,1375

P = 659.340.659

 

Senedin vade değeri ile iskonto edilmiş değeri( peşin değeri) arasındaki fark( 90 659 341) iskonto tutarını gösterir.

 

Basit Dış İskonto 

İskonto işlemlerinde dış iskonto yöntemi kullanılacaksa, iskonto tutarı vadeli değer üzerinden hesaplanacaktır.

P = S (1 – i x n)

 

İç iskontoya göre çözdüğümüz örneği şimdi dış iskontoya göre çözelim;

 

P = 750.000.000 (1 – 0,55 x )

 

P = 750.000.000 x 0,8625

P = 646.875.000

 

Görüldüğü gibi iç iskontoda 90 659 341TL iskonto tutarı hesaplanırken, dış iskontoda 103 125 000TL hesaplanmıştır. Bunun sonucu olarak senedin peşin değeri iç iskontoda daha yüksek iken dış iskontoda daha düşük olmuştur. Senet kırdıran açısından senetlerin iç iskontoyla kırdırılması daha avantajlı iken kıran açısından da dış iskonto daha avantajlıdır.

Basit iç iskonto ve dış iskonto sadece senetlerin kırdırılmasında değil, finansman bonosu, hazine bonosu gibi kısa vadeli finansal varlıkların alışverişlerinde de kullanılmaktadır. Bu tür finansal varlıkların üzerinde yazılı değer vade değerini gösterir. Bunların ilk ihracında ya da alan yatırımcıların tekrar satmasında o günkü değeri iç iskontoyla ya da dış iskontoyla hesaplanarak bulunabilmektedir.

 

Örnek: 92 gün vadeli, 100 000 TL nominal değerli bir hazine bonosu için yapılan ihale sonunda belirlenen iskonto oranı %56 olmuştur. İç iskontoyla satışa sunulan bu hazine bonosu için satış fiyatı ne olacaktır?

Hazine bonolarının ikincil piyasaları da vardır. Yani hazine bonosu alanların vade tarihine kadar her an satabilmesi söz konusudur. Satış günlerinde hangi değerle satılacağı yine aynı hesaplama mantığı ile bulunacaktır.

 

S = P (1 + i x n)

100 000 = P (1 + 0,56 x )

 

P = 100.000 / 1,1411

P = 87 630

 

Aynı örneği dış iskontoya göre çözersek;

P = S (1 – i x n)

P = 100 000 ( 1 – 0,56 x )

 

P = 85 884

 

Bileşik Faiz/Paranın Gelecek Değeri

 

Bileşik faiz, yıl sonunda kazanılan faizin çekilmediği sürece, ana paraya ilave edilerek, ana para+faiz üzerinden faiz hesaplanmasıdır.

Bileşik faiz şöyle hesaplanır:

FVn = P ( 1 + i )n

P = Ana para

i = Yıllık faiz oranı

n = Yıl

FVn = Gelecek değer

 

Örnek

Bir yatırımcı, 1.000.000 lirasını, %40 faiz üzerinden 3 yıllığına bir bankaya yatırmıştır. Yatırımcının 3. yılın sonundaki parası ne kadar olacaktır?

FVn = P ( 1 + i )n

FVn = 1.000.000 (1+0.40)3

FVn = 2.744.000 TL olur.

 

Faiz ödemeleri yılda 1 defadan fazla yapılıyorsa, gelecek değer şöyle hesaplanır:

FVnm = P( 1 + i / m )nm

Örneğin, yatırımcı, 1.000.000 lirasını, bir bankaya, 3 yıl için, faiz oranı yıllık %60’den 6 ay vadeli olarak yatırmıştır. Yatırımcının 3. yıl sonunda parası kaç lira olacaktır?

FVnm = P( 1 + i / m )nm

FVnm = 1.000.000 (1+0.60/2)3*2

FVnm = 4.826.800 TL olur.

 

Paranın Bugünkü Değeri

Bugünkü değer, gelecekte elde edilecek getirileri, belli bir faiz veya iskonto oranından başlangıç yılına indirgemektir.

Bugünkü değer şöyle hesaplanır:

P = FVn / (1 + i)n

P= Şimdiki değer

FV=Gelecekteki değer

i=İskonto oranı

n=Vade

Yılda birden fazla faiz ödemesi durumunda, BD

P = FVnm [ 1/ (1 + i /m )n*m ]

şeklinde hesaplanır.

 

Örnek

Bir yatırımcının 4 yıl sonra eline geçecek 1.000.000 TL’nin, yıllık %40 bileşik faiz oranı ile şimdiki değeri kaç TL’dir?

P = FVn / (1 + i)n

P = 1.000.000 / (1+0.40)4

P = 260.308 TL’dir.

 

Devre Uzunluğunun Yıldan Kısa Olması:

Finansman ya da yatırımlarla ilgili kararlarda devre uzunluğu yıl olduğu kadar yıldan daha kısa süreli olabilir. Örneğin tahvil faizlerinin her altı ayda bir ya da üç ayda bir ödenmesi; ya da aylık, üç aylık, altı aylık vadeli hesap açtırılmasında olduğu gibi. Bu gibi durumlarda yıllık olarak verilen faiz oranından devre faizi bulunarak işlem yapılmalıdır. Devre faiz oranı, yıllık nominal faiz oranının (cari faiz ya da piyasa faiz oranı da denilen) yıl içindeki devre sayısına bölünmesiyle bulunur.

Örneğin yıllık nominal faiz oranı %60 iken, 4 ay vadeli bir hesap açtırılırsa (bir yılda üç tane 4 ay olduğu için), devre faiz oranı ( 0,60/3)= 0,20 olacaktır. Eğer hesap 2 ay vadeli açılmış olsaydı devre faiz oranı ( 0,60/6)= 0,10 olacaktır.

 

ANÜİTE HESAPLAMALARI 

Anüite, belirli bir zaman süreci içerisinde, eşit aralıklarla verilen veya alınan eşit ödemeler serisidir.

Anüiteler, ödemeler serisinin başlama noktasına göre, dönem başı veya dönem sonu olarak ikiye ayrılır.

 

Dönem Sonu Anüitelerin Gelecek Değeri 

Her devre sonu alınacak veya verilecek eşit taksitlerin, belirli bir süre sonunda ulaşacağı değer, şöyle hesaplanır:

FVAn = P [(1 + i)n -1) / i ]

FVAn= Anüitenin n dönem sonundaki gelecek değeri

P = Eşit aralıklarla yatırılan eşit para turarı

i=Faiz oranı

n=Dönem sayısı

 

Örnek

Bir yatırımcı, %50 faiz üzerinden, her yıl sonunda 4 yıl boyunca, 1.000.000 TL yatırırsa, 4. yılın sonundaki yatırım tutarı ne kadar olur?

FVAn = P [(1 + i)n -1) / i ]

FVAn = 1.000.000 [(1+0.50)4-1 / 0.50]

FVAn = 8.125.000 TL olur.

 

Dönem Sonu Anüitelerin Şimdiki değeri

Her yıl sonunda yatırılan veya alınan eşit tutarların bugünkü değeridir.

 

PVA = P. [[ 1- 1/(1+i)n]/i]

 

Örnek

4 yıl boyunca, her yıl sonunda elde edilen 100.000 TL’nin, %30 faiz oranı üzerinden bugünkü değeri kaç TL’dir?

PVA = P. [[ 1- 1/(1+i)n]/i]

 

PVA = 100.000 [[1-1/(1+0,30)4]/0,30]

PVA = 216.620 TL

 

Dönem Başı Anüitelerin Gelecek Değeri

 

Eşit aralıklarla yapılan eşit ödemeler, her dönem başında yapılıyorsa, buna peşin anüite denir.

Peşin anüite şöyle hesaplanabilir:

FVAn = P [( 1 + i )n – 1) / i ] ( 1 + i )

FVAn= Anüitenin n dönem başındaki gelecek değeri

P = Eşit aralıklarla yatırılan eşit para turarı

i=Faiz oranı

n=Dönem sayısı

 

Örnek

Bir yatırımcı, %50 faiz üzerinden, her yıl başında 4 yıl boyunca, 1.000.000 TL yatırırsa, 4. yılın sonundaki yatırım tutarı ne kadar olur?

FVAn = P [(( 1 + i )n – 1) / i ] ( 1 + i )

FVAn = 1.000.000[((1+0.50)4-1)/0.50](1+0.50)

FVAn = 12.187.500 TL olur.

 

Dönem Başı Anüitelerin Şimdiki Değeri

Her dönem başında, eşit aralıklarla ödenen veya alınan eşit taksitlerin şimdiki değerinin hesaplanmasıdır.

PVA = P. [ (1+i) [(1+i)n –1 /(1+i)n -1]]

 

 

Ticari ve Mali Matematik Test Soruları

1. Bir tasarruf sahibinin %50 bileşik faiz üzerinden bankaya yatırdığı 400 milyon lirası ikinci yılın sonunda kaç milyon lira olur?

a. 600

b. 700

c. 750

d. 850

e. 900

Yanıt E’dir.

 

2. Bir yatırımcı 100 milyon TL tutarındaki tasarrufunu %68 yıllık faiz üzerinden 3 yıl vadeli tahvile yatırmıştır.%40 enflasyona göre bu yatırımın reel getirisi kaç milyon TL olur?

a. 30

b. 60

c. 68

d. 150

e. 204

Yanıt B’dir.

 

3. Bir tasarruf sahibi bankaya %16 yıllık faizle yatırdığı tasarrufundan her 3 ayda bir 640.000 TL faiz geliri elde ediyorsa bu yatırımcının bankada kaç milyon lirası vardır?

a. 13

b. 15

c. 16

d. 18

e. 19

Yanıt C’dir.

 

4. İskonto oranı %24 olduğunda 1 yıl sonraki 1 liranın şimdiki değeri ne olur?

a. 0,667

b. 0,806

c. 0,823

d. 0,837

e. 0,853

Yanıt B’dir.

 

5. Bir işletmenin vadeli mevduat hesabındaki parası 9 ayda, %40 faizle, 13.000 TL’ye ulaşabilmesi için bugün bankaya ne kadar yatırmalıdır?

a. 8.000

b. 9.000

c. 10.000

d. 11.000

e. 12.000

Yanıt C’ dir

 

6. 10 ay vadeli, 750 milyon TL nominal değerli bir senedin % 40 iskonto oranıyla ve dış iskonto yöntemine göre kırdırılması durumunda peşin değeri kaç TL olur?

a. 489.000.000

b. 500.000.000

c. 512.125.000

d. 562.500.000

e. 569.800.000

Yanıt B’ dir

 

7. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a. Enflasyon sıfır ise paranın zaman değeri sıfır olur.

b. Nominal faizler enflasyonun altında ise negatif faiz söz konusudur.

c. Nominal faiz oranı enflasyon oranına eşit ise paranın zaman değeri sıfır olur.

d. Nominal faiz oranı enflasyon oranından büyük ise paranın zaman değeri sıfırdan büyük olur.

e. Paranın zaman değeri, paranın bugünkü kullanım hakkından vazgeçmenin bir bedelidir.

Yanıt A’ dır

 

8. Aylık faiz oranı %3 ise yıllık efektif faiz oranı yüzde kaç olur?

a. %40

b. %41.12

c. %42.58

d. %45

e. %47

Yanıt C’ dir

 

9. 10 ay vadeli, 750 milyon TL nominal değerli bir senedin %40 iskonto oranıyla ve iç iskonto yöntemiyle kırdırılması durumunda senedin peşin değeri kaç TL olur?

a. 562.500.000

b. 569.800.000

c. 570.000.000

d. 573.890.000

e. 574.000.000

Yanıt A’ dır

 

10. Bir bankaya yıllık %48 faizle yatırılan 250 milyon TL karşılığında 80 milyon TL faiz alındığına göre, söz konusu para bankada ne kadar süreyle yatırılmıştır?

a. 4 ay

b. 5 ay

c. 6 ay

d. 8 ay

e. 10 ay

Yanıt D’ dir

 

11. Aşağıdakilerden hangisi reel faizi ifade eder?

a. Finansal varlığın üzerinde yazılı olan faiz oranıdır

b. Enflasyondan arındırılmış faiz oranıdır

c. Her devre aynı anapara üzerinden hesaplanan faizdir

d. Faizin anaparaya ilave edilmesiyle değişen sermayeler üzerinden hesaplanan faizdir

e. Devre uzunluğunun yıldan kısa olması durumunda bileşik faizle hesaplanan faizdir

Yanıt :B

 

12. Yatırılan sermaye üzerinden bütün dönemleri kapsayacak biçimde bir kez hesaplanan faize ne ad verilir?

a. Bileşik faiz

b. Basit faiz

c. Efektif faiz

d. Anüite

e. Şimdiki değer

Yanıt: A

 

13. Belirli bir süre sonundaki meblağın belirli bir iskonto oranıyla iskonto edilmesi sonucu bulunan değere ne ad verilir?

a. Bileşik değer

b. Bileşik faiz

c. Basit faiz

d. Anüite

e. Şimdiki deger

Yanıt: A

 

14. Bir yıla ait faizin anaparaya eklenmesiyle bulunan toplam üzerinden hesaplanan faize ne ad verilir?

a. Basit faiz

b. Ortalama faiz

c. Efektif faiz

d. Şimdiki değer

e. Bileşik faiz

Yanıt: A

 

15. %80 bileşik faizle bankaya yatırılan 5 milyar TL 3 yıl sonra kaç milyar TL olur?

a. 7,4

b. 29,16

c. 12,72

d. 25,42

e. 19,26

Yanıt: C

 

16. Bir işletmenin bankaya 6 ay sonra ödenmesi gereken 860 milyon TL borcu bulunmaktadır. Faiz oranı %54 olduğuna göre, işletme borcunu bugün ödemek isterse bankaya kaç TL ödeme yapmalıdır?

a. 577.000.000

b. 589.165.680

c. 623.679.000

d. 677.165.354

e. 689.456.680

Yanıt: D

 

17. Bir bankaya altı aylık vadeli olarak % 40 bileşik faizle 2 yıl süreyle yatırılan ve 2. yılın sonunda 192.080.000 TL ‘ye ulaşan para miktarı kaç TL ’dir.

a. 35.000.000 b. 40.000.000

c. 45.000.000 d. 50.000.000

e. 55.000.000

Yanıt: C

 

18. Yıllık nominal faiz %68 olduğunda, 3 ay vadeli hesap açtırılırsa devre faiz oranı yüzde kaç olur?

a. 15 b. 16

c. 17 d. 18

e. 23

Yanıt: C

 

19. Bir baba, 15 yaşındaki çocuğunun 18 yaşına geldiğinde okul masraflarını karşılamak üzere bir bankaya her ay 50 milyon TL yatırmaktadır. Çocuğu 18 yaşına geldiğinde biriken para kaç TL dır? (Aylık faiz oranı %2)

a. 2.599.718.359

b. 2.600.718.359

c. 2.650.718.359

d. 2.655.718.359

e. 2.680.718.359

Yanıt: A

 

20. Nominal faiz oranı %68, enflasyon oranı %60 ise reel getiri oranı yüzde kaçtır?

a. 5

b. 6

c. 7

d. 8

e. 9 

Yanıt: E

 

21. 3 ay sonraki vade değeri 680 TL olan senedin dış iskonto ile bugünkü değeri kaçtır? (Yıllık faiz oranı % 30)

a. 629

b. 720

c. 731

d. 672

e. 632

Yanıt: B

 

22. Bir işletme bankaya yıllık % 20 faiz ile 2 aylığına 5 000 TL yatırmıştır. Söz konusu faizden % 16 stopaj kesintisi yapılması durumunda net faiz geliri ne kadardır?

a. 166

b. 186

c. 155

d. 140

e. 125

Yanıt: A

 

23. 30.000 TL tutarındaki bir makine satın almak için yıllık %70 basit faizli kredi kullanıldığında ilk ay ödenmesi gereken faiz miktarı kaç TL olur?

a. 500

b. 1.200

c. 1.750

d. 2.300

e. 2.800

Yanıt: B

 

24. Negatif faiz oranı ne zaman oluşur?

a. Piyasa faiz oranı enflasyon oranın üstünde olunca

b. Piyasa faiz oranı enflasyon oranın altında olunca

c. Piyasa faiz oranı enflasyon oranına eşit olunca

d. Enflasyon “ 0 ” olunca

e. Piyasa faiz oranı, hisse senetlerinin ortalama getirisinin altında kalınca

Yanıt: E

 

25. ve 26. soruları aşağıdaki bilgilere göre yanıtlayınız. 

Nominal değeri 45.450.000.-TL olan bir senet vadesine 60 gün kala %6 oranı üzerin den bankaya iskonto ettirilmiştir.

 

25. İç iskonto yöntemine göre senedin bugünkü değeri ne kadardır?

a) 30.000.000

b) 45.000.000

c) 50.000.000

d) 60.000.000

e) 75.000.000

Yanıt: b

 

26. Senedin iskonto tutarı kaç TL'dir?

a) 300.000

b) 400.000

c) 450.000

d) 600.000

e) 750.000

Yanıt: C

 

27. ve 28. sorulan aşağıdaki bilgilere göre yanıtlayınız.

Bir işletme nominal değeri 700.000.000.-TL olan vadesi 31.06.2002 olan alacak senedini yıllık %60 reeskont oranı ile dış iskonto yöntemine göre reeskont hesaplamıştır.

 

27. Bilgilere göre, senedin 31.12.2002 tarihindeki reeskont tutarı ne kadardır?

a) 200.000.000

b) 215.000.000

c) 230.000.000

d) 245.000.000

e) 260.000.000

Yanıt: d

 

28. Sözkonusu senedin tasarruf değeri ne kadardır?

a) 350.000.000

b) 390.000.000

C) 455.000.000

d) 525.000.000

e) 600.000.000

Yanıt:C

 

29. ve 30. soruları aşağıdaki bilgilere göre yanıtlayınız.

A firması, X bankasından 30 gün sonra ödenmek üzere kredi almıştır. Banka %20 faiz oranı üzerinden faiz tutarını peşin olarak tahsil ettikten sonra firma yetkilisine 177.200.000.TL ödemiştir.

 

29. Firmanın ödediği faiz tutarı ne kadardır?

a) 1.000.000

b) 1.500.000

c) 2.000.000

d) 3.000.000

e) 4.500.000

Yanıt: d

 

30. Firmanın bankadan aldığı kredi kaç TL'dir?

a) 150.600.000

b) 170.350.000

c) 180.200.000

d) 195.400.000

e) 217.800.000

Yanıt: c

 

31. ve 32. soruları aşağıdaki bilgilere göre yanıtlayınız.

 

Nominal değeri 90.100.000.-TL olan bir senet vadesine 180 gün kala %30 iskonto had% di üzerinden X bankasına iskonto ettirilmiştir.

31. İç iskonto yöntemine göre senedin bugünkü değeri ne kadardır?

a) 85.000.000

b) 75.000.000

c) 67.000.000

d) 62.000.000

e) 54.000.000

Yanıt: a

 

32. Senedin iskonto tutarı ne kadardır?

a) 3.200.000

b) 4.400.000

c) 5.100.000

d) 6.300.000

e) 8.960.000

Yanıt: c

  

33. Vadesine 3 ay kala %20 iskonto oranıyla iskonto ettirilen ve dış iskonto yöntemine göre hesaplanan ve bugünkü değeri 27.702.000 olan bir senedin nominal değeri kaçtır?

a) 25.550.000

b) 20.380.000

c) 34.460.000

d) 29.160.000

e) 38190.000

Yanıt: d

 

34. Firma 3 ay vadeli ve nominal değeri 490.800.-TL olan senedin yerine 6 ay vadeli eşdeğer bir senet vermiştir. Faiz oranı %9 ise iç iskonto yöntemine göre eşdeğer senedin nominal değeri kaçtır?

a) 375.200

b) 385.600

c) 412.800

d) 453.250

e) 501.600

Yanıt: e

 

35. Firma 25 milyonluk 6 ay vadeli borcu ödeyemeyeceğini farkedince alacaklı firmayla anlaşarak ilk senedin yerine 1 yıl vadeli eşdeğer bir senet vermiştir. Faiz oranı %20 ise eşdeğer senedin nominal değeri kaç TL'dir?

a) 23.000.000

b) 28.125.000

c) 34.250.000

d) 42.360.000

e) 58.750.000

Yanıt: b

 

36. 1.000.000.000.-TL başlangıç sermayesinin % 10 faiz haddi üzerinden 3. yıldaki faiz miktarı ne kadardır?

a) 100.000.000

b) 121.000.000

c) 134.000.000

d) 141.500.000

e) 152.250.000

Yanıt: b

 

37. Yukarıdaki soruya göre 4. yıl başındaki başlangıç sermayesi kaç TL'dir?

a) 1.120.000.000

b) 1.225.000.000

c) 1.331.000.000

d) 1.423.000.000

e) 1.524.000.000

Yanıt: c

  

38. 5. yıl sonundaki toplam sermaye miktarı kaç TL'dir?

a) 1.122.000.000

b) 1.324.000.000

c) 1.426.370.000

d) 1.523.260.000

e) 1.610.510.000

Yanıt: e

 

39. Firma elindeki 78.750.000.TL'lik bir senedi iskonto ettirmiştir. İç iskonto yöntemi uygulandıktan sonra firma 75.000.000.-TL almıştır. İskonto oranı %20 olduğuna göre senet vadesine kaç gün kala iskonto ettirilmiştir?

a) 15

b) 30

c)45

d) 60

e) 90

Yanıt: e

 

40. Z Malzemesi depoda bulunduğu bir yıl süresince ağırlığından %3 oranında değer kaybetmiştir. Yıl sonunda malzemenin ağırlığı 2328 kg olduğuna göre sözkonusu malzemenin dönem başındaki miktarı kaç kg'dır.

a) 1.200

b) 1.600

c) 1.900

d) 2.400

e) 2750

2.400

Yanıt: d

 

41. Tüccar Yunus Çırak müşterisinin satın aldığı mal bedelini peşin olarak ödeyeceğini bildirmesi üzerine faturanın gayrisafi tutarı üzerinden %5 oranında iskonto yapmıştır. Müşteri Mücahit Erkuş, 4.750.000.000.TL ödediğine göre yapılan iskonto tutarı kaç TL'dir?

a) 225.000.000

b) 250.000.000

c) 315.000.000

d) 457.250.000

e) 525.000.000

Yanıt: b

 

42. Bay Bilal Korkmaz Y bankasından aldığı 160.000.000.TL'lik borcu üç ay sonra

180.000.000.TL olarak geri ödemiştir. Y bankasının bu işlem için uygulamış olduğu fa

iz oranı % kaçtır?

a) 17

b)25

c)33

d) 42

e) 50

Yanıt: e

 

43. Bay Hüseyin Şahin 3 ay sonra ödeyeceği 41.500.000.-TL'lik bir senedine karşılık daha sonra ödenecek olan 43.000.000.-TL'lik eşdeğer bir senet vermiştir. Bu işlemde iç iskonto hesap yöntemi uygulanıyor ve %15 faiz oranına göre eşdeğer senedin vadesi kaç gündür?

a) 15

b)30

c)60

d) 90

e) 180

Yanıt: e

 

44. Yıllık %8 faiz üzerinden bileşik faize verilen 10.000.000.000-TL'nin 12 yıl sonunda ulaşacağı miktar ile bileşik faiz tutarı kaç TL'dir?

a) 18.270.000.000

b) 21.240.000.000

c) 25.180.000.000

d) 28.750.000.000

e) 36.480.000.000

Yanıt: c

 

45. Yıllık faiz oranı %8 ve faiz her altı ayda bir hesaplanmaktadır. 5 yıl süre ile bileşik faize verilen 5.000.000.000.-TL'nin ulaşacağı miktar kaç TL'dir?

a) 7.400.000.000

b) 12.280.000.000

c) 18.700.000.000

d) 25.000.000.000

e) 28.600.000.000

Yanıt: a

 

46. Faiz haddi %8 olduğuna göre 10 yıl sonra ele geçecek I.OOO.OOO.OOO.-TL'nin bugünkü değeri kaç TL'dir?

a) 210.000.000

b) 294.000.000

c) 368.000.000

d) 407.900.000

e) 463.000.000

Yanıt: e

 

47., 48 ve 49- sorul arı aşağıdaki bilgilere göre yanıtlayınız.

 

Y işletmesi yurtiçi satışlarından meydana gelen 40.000.000.000 tutarındaki ortalama 3 ay vadeli alacaklarını bir factore devretmiştir. Belirlenen komisyon oranı %4, yıllık faiz oranı %80'dir. Anlaşma gereği Faktöring kuruluşu Y işletmesine %70 oranında ödeme yapacaktır.

 

47. Faktöring kuruluşunun Y işletmesine yaptığı ön ödeme kaç TL'dir?

a) 1,6 milyar

b) 10 milyar

c) 28 milyar

d) 32 milyar

e) 40 milyar

Yanıt: c

 

48. İşletmenin alacağını devrettiği için faiz kaybı kaç TL'dir?

a) 2.000.000.000

b) 5.000.000.000

c) 7.000.000.000

d) 8.000.000.000

e) 10.000.000.000

Yanıt: d

 

49. Faktöring kuruluşu alacakları tahsil ettikten sonra işletmeye kaç TL vermesi gerekmektedir?

a) 1.600.000.000

b) 2.400.000.000

c) 8.000.000.000

d) 9.600.000.000

e) 10.000.000.000

Yanıt: b

Paylaş
Aşağıdaki haberlere de bakmanızı tavsiye ederiz.

Sende, Yorum Yaz & Yorum Oku

Bu Yazıya Toplam 0 Yorum Yapılmış

İsminiz

E-Posta Adresiniz

Şehir


× 2 = 18